Nyheter

Nu finns affischerna digitaliserade!

Svenska centralarkivet har låtit mikrofilma och digitalisera affischsamlingen.
Det gäller Svenska folkpartiets, Svenska Kvinnoförbundets och Svensk Ungdoms valaffischer 1907-2019. De finns i mindre Jpg format och större TIFF format.

Nu är arkivflytten klar!

Vi öppnar efter semestern 10.8.2020 - men du måste reservera tid för att besöka oss se kontaktsidan för vidare information.

Svenska centralarkivet finns nu på Snellmansgatan 13 A i Kronohagen.

Det är lätt att ta sej hit med spårvagn 7 - stig av på Riksarkivets hållplats.
Vi ligger mitt emot Riksarkivet och bredvid Ständerhuset.

Uppe till höger ser du arkivmagasinet

Nedan, litet kvar att göra i forskarrummet.

Lena föreläste i Sverige - början på nordiskt samarbete

Arkivchef Lena Karhu var inbjuden av de enskilda arkiven i Sverige till en konferens om e-arkiv som ordnades av Föreningen Sveriges Länsarkivarier i april.

Lena berättade om läget i Finland med samarbetet och de strukturer och redskap som byggts upp för att kunna bevara och tillgängliggöra digitalt material
Lena:
"Det här är en fråga som är speciellt bra att vi kan utbyta erfarenheter och lära oss av varandra"
Mera nordiskt samarbete"!
FOTO: Liz Gunnarsson

Program

Föreningen Sveriges Länsarkivarier

Program
Tisdag 9.4 Projektrapport och metadata

9.30: SAMLING, KAFFE
10.00: PROJEKTRAPPORT: DIGITALA ENSKILDAARKIV
Projektets styrgrupp, Per Lundin, Liz Gunnarsson, Eva Tegnhed och Örjan Simonson, redogör för
de övergripande resultaten av projektets utredning.

10.30: DISKUSSION OM RAPPORTEN

10.50: NORDISKA ERFARENHETER
Lena Karhu, Svenska centralarkivet, Helsingfors, redogör för e-arkivprojekt för privatarkiv i i
Finland.

11.20: MODELLER FÖR ENSKILDA E-ARKIV
Samtal om mål med digitalt bevarande och e-arkiv. Henrik Summanen, DIGISAM, Annika Tergius,
Riksarkivet och Per-Ola Karlsson, Centrum för Näringlisvishistoria kommenterar modellerna
Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, ger förslag på hur en gemensam earkivlösning
kan utformas.

12.00: LUNCH

Lunch på UKK, plan 6.
13.00: TRE MODELLER FÖR ENSKILDA E-ARKIV
Henrik Summanen, Annika Tergius och Per-Ola Karlsson kommenterar Simonsons förslag.
13.30 INTERREGIONAL KULTURSAMVERKAN
Kajsa Ravin, kulturdirektör vid Region Uppsala, och Malena Sandgren, chef för Fritid & Kultur,
Region Blekinge, diskuterar möjligheterna till interregional kultursamverkan för enskilda
arkivsektorn, utifrån erfarenheterna med Regionsamverkan Sydsverige kultur och påbörjade
diskussioner mellan mellansvenska regioner.

14.30 KAFFEPAUS

14.45: GRUPPDISKUSSIONER
Konferensdeltagarna samtalar i grupper kring frågan: hur kan en gemensam e-arkivfunktion för
den enskilda sektorn upprättas och organiseras?

15.30 AVSLUTANDE PLENUM
16.00 ARRANGÖRERNAS TACK OCH SLUTORD