Evenemang

Dräktparader, manekänguppvisningar, barnteater, basarer och olika sorters utställningar

För att få in pengar till inköpet och sedan vederlaget av Hemvrån på Simonsgatan 12 A och välgörenhet har man under årens lopp haft dräktparader, manekänguppvisningar, barnteaterföreställningar, basarer och utställningar. Här följer några exempel ur arkivet.

Ur årsberättelsen 1932:

”Den länge förberedda Dräktparaden från gångna tider hade premiär å Finska Operan den 14 februari 1932 med repris å Grand Hotel den 16.2 och gav ett netto på Fmk 9,607:60.
Denna gräktparad som tillkom på initiativ av fru Aili Wessberg och som organiserades av en kommitté med fru Ebba Backman som ordförande utgjorde ett praktfullt stycke kultuthistoria. Martha har åter äran av att ha räddat gågna tiders skatter undan glömska och förintelse. Uppvisningen ådagalade, vilka värdefulla kulturhistoriska skatter våra gamla släkter äga i historiska dräkter. Värdet av förevisningen fördjupades ytterligare genom att samtliga värdefulla dräkter fotograferades för föreningens arkiv. Dräkterna uppburos i de flesta fall av sentida ättlingar till de ursprungliga ägarinnorna och den framgång dräktuppvisnoingen hade berodde till mycket stor del på det stora intresse och tillmötesgående, som bevisades företaget även utom de egentliga marthakretsarna. Många händer räcktes fram till hjälp och många lådor och skåp öppnades beredvilligt gför att de gamla minnesvärda dräkterna och övrig rekvisita skulle stå till Marthas disposition.”

Gunilla Wrede bär den äldsta dräkten från 1775

Brita Salingre bär en hovdräkt från 1860

Ur årsberättelsen 1933

1936 När katten är borta

1936 Barnföreställning på Finska Operan

Ur årsberättelsen 1936

”…. teaterföreställningar som anordnats i Finska Operan den 21, 23, och 25 februari, då barnpjäsen: När katten är borta, en fri bearbetning enligt främmande idé av fru Aili Wessberg, uppfördes. Pjäsen väckte stor förtjusning, älskligt framförd som den blev av ett femtiotal barn och drog talrik publik vid alla tre föreställningar.
Fru Maggie Dittmar omhänderhade med känd skicklighet det dryga organisationsarbetet och skådespelerskan Elsa Nyström som inövat pjäsen med barnen, utförde detta sitt uppdrag på ett synnerligen lyckat sätt. Den kommitté, som i övrigt bistod med god hjälp vid arrangemangen, utgjordes av fruar Elsa Sivén, Greta Bjurström, Dolly Seidenschnur och Freidis Riska.
Nettobehållningen från dessa föreställningar utgjorde Fmk 14 600:-. Ett värdefullt bidrag till föreningens kassa, för vilket tacksamheten är stor emot dem som medverkat.”

Ur årsberättelsen 1950

1950 utställningen med egna händer – här en krubba av halm

Nordisk Jul utställning 1955 på Adlons borggård

1961 ordnade man en utställning av kaffepannor på Stockmanns varuhus

Utdrag ur årsberättelsen 1961:
Ett lyckat evenemang, vid vilket föreningen vände sig till den stora allmänheten, var utställningen ” Kaffepannan genom tiderna”.
Utställningen planerades redan året förut på initiativ av föreningens ordförande, men på grund av att en lokal för densamma då ej erhölls, framsköts den till senaste höst. Denna omsorgsfullt sammanställda exposition hölls i Stockmanns utställningshall och omfattade icke endast pannor från början av 1700-talet till vår tid, från den största på 120 liter till de allra minsta, utan även andra kaffedon såsom av bysmeder ihopsatta kaffekvarnar, tunga kaffebrännare att skakas över eld, större och mindre sockerskrin med huggbila och t.o.m. sockerdosor, visade huru smaken förändrats på c:a 200 år.
De gamla utställningsföremålen hade hopbragts av marthorna och andra intresserade. Firman Stockmann bidrog med med endel kaffekokningsapparater. Under utställningsdagarna demonstrerade Pauligs, Kaffebolagets och Stockmanns konsulenter resp. firmors kaffesorter och olika slags kaffekokningsmetoder. I samband härmed bjöds publiken av dessa firmor på kaffe.
Utställningen, som den 17 november öppnades med hälsningsord av föreningens ordförande (Aili Wessberg Lindfors) och som hölls öppen i 4 dagars tid, kan utan förhävelse sägas ha gjort succé.

I samband med utställningen såldes en broschyr med titeln ”Till kaffevännen” författad av utställningskommitténs ordförande Signe Bäckström”
Vill du läsa hela broschyren så finns den HÄR