Tekniska Föreningen i Finland r.f.

Den 12 december 1878 samlades ett trettiotal personer på Societetshuset i Helsingfors för att behandla frågan om bildandet av en Teknisk Förening, ett utskott tillsattes för att utarbeta stadgar och den 26 februari 1880 hölls det konstituerande mötet hemma hos ingenjör G.Th.Ahlgren.

Tekniska Föreningen i Finland r.f. grundades 1880. De stiftande medlemmarna var endast 31 till antalet. Syftet med föreningen var enligt de första stadgarna ”ett samarbete mellan de enskilda krafterna inom teknikens område för att i vidsträcktare omfång tillgodogöra konstnärlig, vetenskaplig och praktisk erfarenhet till nytta för såväl allmänheten som föreningen.”

Föreningen är Finlands äldsta ingenjörssammanslutning.

OBS! Klicka på bilderna för att läsa!

 

Första numret av Tekniska Föreningens Förhandlingar utkom våren 1880 och presenterade den nygrundade föreningens stadgar, styrelse och medlemmar. Ämnen som avhandlades var bl.a. "Om Arkitektoniska pristäflingar".

I början indelades verksamheten i a) arkitektur b) ingenjörsvetenskap och c) kemisk teknologi. Redan 1887 ändrades stadgarna så att indelningen slopades.

Föreningen skulle hålla ordinarie sammanträden fem gånger per och samt vid behov och åtminstone ett möte kunde hållas på annan ort än Helsingfors.

Den 25 maj 1892 bildades de tre första fackklubbarna; en för arkitektur, en för ingenjörsväsende och en för maskinbyggnad, elektroteknik och kemisk industri.

TFIF fackklubb för ingenjörsväsende sammanträdde till sitt första ordinarie möte 15.10.1892. Bland de ämnen som avhandlades under de första årtiondena var ”Brosystem i Tyskland och Amerika” (1893), ”Om renhållningsväsendets ordnande i Helsingfors” (1895), ”Om de biologiska reningsmetoderna för städers afloppsvatten” (1905), ”Om moderna anordningar för järnvägestrafikens säkerställande” (1910) och ”Om hamnanläggningarna å Busholmen” (1916)

Föreningens första landsortsklubb uppstod 1893 i Tammerfors. Landsortsklubbarna bestod i princip av enskilda TFiF-medlemmar på industriorter utanför Helsingfors. Wiborgs tekniska klubb upptogs som medlem i TFiF 1894.

Projekt till byggnad för Finlands Ständer presenterades i Förhandlingarna 1885

Ritning för Richardsgatans bibliotek, Förhandlingarna 4 och 5 1881

 

Tekniska Föreningens Förhandlingar presenterade i december 1917 kanaler och kanaliseringsprojekt i Finland.

 

Tekniska Föreningens Förhandlingar rapporterade i april 1917 om den ungerska staden Torda där man börjat använda naturgas  för att värma upp bostadshus.

I protokollet för föreningens möte den 14 december 1917 ingick som bilaga en enkät från den av senaten tillsatta tulltaxekommittén. Kommittén vände sig till bl.a. olika ekonomiska och sociala organisationer för att få synpunkter på landets tull- och handelspolitik efter kriget.

1919 antogs nya stadgar som beaktade den nya föreningslagen. Nu var föreningens uppgift ”att arbeta för befrämjande av teknikens, de tekniska vetenskapernas, industrins och byggnadskonstens utveckling i Finland.
Enligt 1919 års stadgar kunde till medlemmar antas ”företrädesvis personer, vilka avslutat studier vid teknisk högskola” men medlem kunde också bli någon som ”på ett framgångsrikt sätt bidragit till teknikens, de tekniska vetenskapernas eller byggnadskonstens utveckling”.

På 1960- och 1970-talen bildades också arbetsgrupper kring aktuella frågor bl.a. en diskussionsgrupp för u-landshjälp och arbetsgruppen ”Tekniken och miljön” samt TFiF:s teatervänner med abonnemang på Lilla Teatern som en av verksamhetsformerna. "Miljöfrågor" hade de facto behandlats redan långt tidigare, den nyvalda styrelsen för år 1917 diskuterade bl.a. frågan om "rationellt utnyttjande och tillgodogörande af storstädernas affall"!

TFIF är idag en sammanslutning för svenskspråkiga diplomingenjörer, arkitekter och teknologistuderande och har till ändamål att främja tekniken, de tekniska vetenskaperna och arkitekturen, med beaktande av människan, samhället och miljön.